ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρώμα-μορφή : Υπόλευκη τσιμεντοειδής κονία
Απαίτηση σε νερό : 5ltr/25kg κονίας
Χρόνος ζωής μετά την προσθήκη νερού : 2 ώρες στους 20οC
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος : 1,45±0,05 kg/ltr
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος : 2±0,05 kg/ltr

Μετά 28 ημέρες

Αντοχή σε κάμψη : 12,0 ± 1,0 N/mm2
Αντοχή σε κρούση : 25,0 ± 1,0 N/mm2
Πρόσφυση : >1,5 N/mm2
Τριχοειδής απορρόφηση νερού : <0,20/kg/m2-h0,5
Αποχρώσεις : 7 βασικά χρώματα με δυνατότητα και
άλλων αποχρώσεων
Συσκευασία : 25 kg κουβάς πλαστικός